About us

人才招募

服務專員

英文六級以上,熟識股票交易文件操作者優先。

英文助理專員

英文六級以上,熟識外貿流程者優先。

企劃主管

熟識公司管理規章,能主動各單位協調及溝通執行者優先。

財務會計

有會計證,熟識上市會計流程。

品保經理

熟識各項品保制度手法,有大廠品保經理經驗二年以上者。